Kosten & Ereloon2020-10-27T16:42:18+01:00

Kosten en ereloon

Hoge kwaliteit tegen een betaalbaar prijskaartje, daar proberen wij elke dag naar te streven. Mede hierdoor hechten we veel belang aan een transparante ereloonstructuur, waarbij alle kosten en tarieven tijdens de eerste consultatie worden besproken.

Transparante prijzen

Transparantie en correcte tarieven zijn zeer belangrijk voor iedereen maar zijn niet steeds vooraf exact te begroten. Vandaar dat wij graag open omgaan met hoe wij onze prijzen bepalen.

Zijn er voorschotten?2020-07-27T19:46:21+02:00

Er worden steeds provisies (voorschotten) geïnd bij de start van de zaak zodoende de cliënt bij het einde van de rit niet voor al te grote verrassingen komt te staan nopens de afrekening.

Wat zijn de erelonen?2020-07-27T19:45:54+02:00

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten en worden berekend op basis van de intellectuele prestaties door advocatenkantoor Delille zoals het schrijven van conclusies.

Bij de berekening wordt rekening gehouden met de complexiteit der zaak, het behaalde resultaat, de hoogdringendheid …

Er wordt overwegend een uurtarief aangerekend maar er kan ook gewerkt worden op basis van een forfait of een percentage.

Uit wat bestaan de kosten?2020-07-27T19:44:36+02:00

De financiële kosten verbonden aan de tussenkomst van advocatenkantoor Delille omvatten de kantoorkosten, de gerechtskosten en de erelonen.

 • De kantoorkosten zijn kosten die hoofdzakelijk verband houden met het secretariaat zoals het tikken van brieven, verzending van brieven, telefonie, e-mails, faxen, kopieën, verplaatsingskosten, …
 • De gerechtskosten zijn onder meer de kosten voor de gerechtsdeurwaarder, de griffie- en de rolrechten.

Advocatenkantoor Delille rekent voor de meerderheid van deze kosten de effectieve kost door.

Voor enkele van deze kosten zoals de aanleg van het dossier wordt een forfait gevraagd, dat ongewijzigd blijft ook al zijn de werkelijke kosten hoger of lager.

Krijg ik een overzicht van de kosten?2020-07-27T19:47:59+02:00

De cliënt heeft recht op een gedetailleerd overzicht van de kosten en ereloonstaten.

Kan een deel van de kosten verhaald worden op de tegenpartij?2020-07-27T19:46:50+02:00

Via de rechtsplegingsvergoeding kan er overwegend een deel van de kosten verhaald worden op de tegenpartij.

Is er een gratis consultatie?2020-07-27T19:55:29+02:00

Bij de aanleg van een dossier bij het advocatenkantoor Delille is de eerste consultatie volkomen gratis.

Om tijd en kosten te besparen wordt de cliënt verzocht om reeds alle nuttige stukken mede te brengen naar het eerste gesprek.

Is er btw te betalen?2020-07-27T19:47:43+02:00

Sinds 01.01.2014 is er een wettelijk BTW-tarief van 21 % verschuldigd op de kantoorkosten en ereloonstaten van de advocaten.

Ik heb een rechtsbijstandsverzekering2020-07-27T19:47:14+02:00

Met een rechtsbijstandsverzekering kunt U kosteloos bij advocatenkantoor DELILLE aankloppen.

Uw verzekeraar betaalt de kosten en de ereloonstaten.

 

Doen jullie ook zaken pro-deo?2020-07-27T19:48:53+02:00

Wij zijn ook gespecialiseerd in juridische tweedelijns bijstand (PRO-DEO). Ook mensen die niet over de nodige financiële middelen beschikken om zelfstandig een advocaat in te schakelen, voorzien wij van kwaliteitsvolle rechtsbijstand.

 

Onze prijzen

Vertrouwen is de voornaamste basis voor een goede samenwerking.

Er zijn verschillende manieren waarop het ereloon kan worden berekend.
Desgewenst kan dit vooraf worden besproken.

Het is steeds mogelijk om per dossier een contract op te maken voor wat betreft de vergoeding van ereloon en onkosten.

In elk geval wordt een der volgende tarieven gehanteerd:

Tegen uurloon

Het uurloon is actueel 125 euro (excl. 21 % BTW). Dit uurtarief kan verhoogd worden zo een zaak zeer complex of bij grote hoogdringendheid moet behandeld worden.

Tegen procentuele tarieven

Bij invordering van facturen of andere bedragen, wordt het ereloon bepaald in functie van de omvang van het geclaimde of het gerecupereerde bedrag.
De richttarieven zijn de volgende:

 • 15% op bedragen minder dan 6.200 euro
 • 10% op bedragen tussen 6.200 euro en 46.000 euro
 • 8% op bedragen tussen 46.000 euro en 124.000 euro

Andere kosten

Naast het ereloon of de vergoeding voor de prestaties van de advocaat, moeten ook de onkosten vergoed worden.
Deze zijn de volgende:

 • Gerechtskosten: kosten dagvaarding, griffierechten, rolrechten, afschriften dossiers, expedities, vonnissen, expertisekosten, … volgens werkelijke kosten
 • Briefwisseling en procedureakten: 10 euro per bladzijde
 • Verplaatsingskosten: 0,40 euro per km
 • Aangetekende zendingen: volgens werkelijke uitgave
 • Akten bevolking, registratie, hypotheekkantoor, kadaster: volgens werkelijke uitgave
 • Telefoonkosten: forfait
 • E-mail:10 euro per zending
 • Fax: 10 euro per zending
 • Prints: 0,50 euro per blad
 • Kopies: 0,30 euro per blad

Kosten excl. 21 % BTW

Algemene voorwaarden

Op alle staten en ereloonstaten zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • De kosten en ereloonstaten zijn betaalbaar 15 dagen na ontvangst.
 • Bij gebreke aan betaling binnen de 15 kalenderdagen na datum van provisiestaat of eindafrekening zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10 % vanaf de datum van de staat of eindafrekening.
 • Een schadevergoeding van 10% met een minimum van 100 euro zal verschuldigd zijn op het bedrag van de onbetaald gebleven staat of eindafrekening als vergoeding voor alle buitengerechtelijke kosten, administratiekosten, tijdverlies, enz.
 • Ook deze schadevergoeding is verschuldigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd de hoofdsom, intresten en eventuele gerechtskosten.
 • Bezwaar dient per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de kosten en ereloonstaten.
Go to Top